icon
เข้าสู่ระบบ

ฝึกวิเคราะห์วรรณกรรมด้วย “การ์ตูนในความทรงจำ”

3251
ภาพประกอบไอเดีย ฝึกวิเคราะห์วรรณกรรมด้วย “การ์ตูนในความทรงจำ”

ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์วรรณกรรมด้วย "การ์ตูนในความทรงจำ"


จุดประสงค์การเรียนรู้

๒.๑ นักเรียนบอกองค์ประกอบของวรรณกรรมร้อยแก้วได้ถูกต้อง

๒.๒ นักเรียนสามารถวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วได้ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้

         กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

๒. นักเรียนดูภาพผัดกะเพรารวมมิตรและตอบคำถาม “ในจานผัดกะเพรารวมมิตรมีอะไรอยู่บ้าง” (แนวคำตอบ: พริก ข้าว กุ้ง ปลาหมึก ฯลฯ)

(ภาพผัดกะเพรารวมมิตร)

๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “การที่เราจำแนกองค์ประกอบว่า ในจานผัดกะเพรารวมมิตรมีอะไรอยู่บ้างนั่นคือการที่เราวิเคราะห์จานผัดกะเพรา ในลักษณะเดียวกันการวิเคราะห์วรรณกรรมคือการหาองค์ประกอบของวรรณกรรม เราจะทำในลักษณะเดียวกับการวิเคราะห์ผัดกะเพราแต่เปลี่ยนจากการใช้ตามองเป็นการอ่านแทน”

 กิจกรรมการเรียนรู้

๔. ครูผู้สอนทบทวนหลักการวิเคราะห์วรรณกรรม

๕. นักเรียนทำกิจกรรม “ภาพการ์ตูนในความทรงจำ” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๕.๑  ครูวิเคราะห์การ์ตูนเรื่อง โดราเอมอนเดอะมูฟี่ เพื่อนกันตลอดไป (โดยใช้หลักการวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้ว) ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง

๕.๒ นักเรียนกลับเข้ากลุ่มของตน

๕.๓ ผู้แทนแต่ละกลุ่มรับกระดาษบรูฟและปากกาเมจิกจากครู

๕.๔ แต่และกลุ่มเลือกการ์ตูนในความทรงจำกลุ่มละ ๑ เรื่องและฝึกวิเคราะห์ตามหัวข้อที่ได้เรียนรู้ในกรณีที่หัวข้อใดไม่มีให้นักเรียนเว้นไว้

๕.๕ เมื่อนักเรียนวิเคราะห์การ์ตูนในฝันของกลุ่มตนเองเสร็จแล้วให้เขียนนำเสนอโดยใช้เทคนิคผังความคิด (เขียนเป็นผังความคิดลงในกระบรูฟที่ครูแจกให้)

๕.๖ แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง (กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที)

กิจกรรมสรุปบทเรียน

๖.นักเรียนทำกิจกรรม “วันนี้พี่ให้ ๓ ” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๖.๑ นักเรียนตอบคำถามพร้อมยกตัวอย่างผ่านแอปพลิเคชัน Padlet

  • ๓ ความรู้ใหม่ที่ได้ในคาบนี้
  • ๓ ความรู้เดิมที่ได้ทบทวนในคาบนี้
  • ๓ คำสำหรับคาบนี้


ผลการจัดการเรียนรู้ : นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนวรรณคดี นักเรียนเรียนรู้ทฤษฎีการวิเคราะห์และได้ลองใช้จริงจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทำให้นักเรียนรู้สึกว่าไม่เครียด เมื่อจบกิจกรรมนักเรียนสามารถเปรียบเทียบความเหมือนหรือต่างของการ์ตูนกับวรรณกรรมจริง ๆ และสามารถวิเคราะห์วรรณกรรมได้รวดเร็วขึ้นเพราะได้ฝึกฝนทักษะจากกิจกรรมนี้โดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนได้มุมมองที่แปลกใหม่จากการ์ตูนเรื่องเดิม ๆ ที่เคยดู

ข้อควรระวัง การ์ตูนที่เลือกมาควรมีขนาดเรื่องที่สั้นหรือเป็นเดอะมูฟี่


"ภาพการจัดกิจกรรม"


ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: วิเคราะห์โดเรม่อน.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 11 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)