icon
giftClose
profile
frame

ฉลาดเลือกเพื่อสุขภาพผิวหนัง

10652
ภาพประกอบไอเดีย ฉลาดเลือกเพื่อสุขภาพผิวหนัง

ฉลาดเลือกเพื่อสุขภาพผิวหนัง

การจัดการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้ ผู้สอนต้องปรับแผนการสอนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและเชื่อมโยงประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน โดยบูรณาการด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหาภายในและหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้เนื้อหาในบทเรียนร่วมกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนด้วยการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวผู้เรียนในชีวิตจริง

หน่วยการเรียนรู้เรื่องฉลากเลือกเพื่อสุขภาพผิวหนัง เป็นการบูรณาการเรื่องระบบบผิวหนัง อิทธิพลสื่อโฆษณาและสิทธิผู้บริโภค จำนวน 4 ชั่วโมง โดยเริ่มจาก

ชั่วโมงที่ 1 เรียนรู้เรื่องระบบผิวหนัง ตามสไลด์ ระบบผิวหนัง (canva.com)

จับกลุ่มละ 5 คน เลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังกลุ่มละ 1 ชนิด เช่น สบู่เหลว โลชั่น ครีมกันแดด แชมพู โฟมล้างหน้า ฯลฯ

แบ่งหน้าที่ในการทำงานตามความสนใจคนละ 1 อย่าง ได้แก่ 1. เปรียบเทียบฉลาก 2. รีวิวสินค้า 3.หาค่า pH 4.หาสารปรอท 5.หาสารไฮโดรควิโนน 6.หาความมัน 7.หาน้ำ 8.หาแป้ง

แบ่งวิธีการนำเสนอไม่ให้ซ้ำกัน ได้แก่ 1.คลิปวิดีโอ 2.แผ่นพับ 3.โปสเตอร์ 4.รายงาน 5.สไลด์

นัดหมายสัปดาห์หน้าเตรียมผลิตภัณฑ์มาทำการทดลองคนละ 1 ยี่ห้อไม่ซ้ำกัน และเตรียมอุปกรณ์มาทำการทดลอง

นัดหมายถ่ายภาพฉลากผลิตภัณฑ์ส่งพร้อมระบุข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ เลือกทำตามความสามารถของนักเรียน


ชั่วโมงที่ 2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำผลิตภัณฑ์ของแต่ละคนมาทำงานตามหน้าที่ของตนเอง


ชั่วโมงที่ 3-4 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแนบไฟล์แผ่นการสอน ตัวอย่างผลงานนักเรียน และชมผลงานนักเรียนได้ที่นี่ Slideshow | ห้องส่งงาน 4.6 (padlet.com)

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 16

ชื่อไฟล์​: แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ฉลาดเลือกเพื่อสุขภาพผิวหนัง (28-35).pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 5 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)