icon
giftClose
profile

เชื่อฉันสิ ฉันรู้ดีที่สุด

13222
ภาพประกอบไอเดีย เชื่อฉันสิ ฉันรู้ดีที่สุด

จากหน่วยการเรียนรู้เรื่องฉลาดเลือกเพื่อสุขภาพผิวหนัง หลังจากการทดลองเสร็จแล้ว ต้องมานำเสนอข้อมูลหน้าชั้นทุกคนในกลุ่มตามหน้าที่ของตนเองที่ไปศึกษาค้นคว้า หรือทดลอง เปรียบเทียบเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมา 1 ยี่ห้อ ตามผลการศึกษา ซึ่งบางครั้งผลการศึกษาไม่ตรงกัน เช่น ค่ากรด-เบส ที่ไม่เหมาะสมตามทฤษฎี ข้อมูลบนฉลากไม่ครบ การรีวิวสินค้าที่หามา การทดลองหาสารปรอท ไฮโดรควิโนน สารสเตียรอยด์ ความมัน ความเข้มข้น หรือมีการเพิ่มปริมาณด้วยแป้ง ฯลฯ ดังนั้นนักเรียนจะต้องประชุมกันเพื่อเลือกสินค้าเพียงยี่ห้อเดียว นักเรียนจะต้องใช้เหตุผลของตนเองในการโน้มน้าวเพื่อน ๆ


ลองปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอหน้าชั้นของนักเรียน จากการที่ต้องไปยืนนำเสนอหน้าชั้นอย่างเป็นทางการ ปรับมาเป็นการขายของ เชิญชวนซื้อสินค้า โดยนั่งกันเป็นกลุ่ม ครูสังเกตคำพูดของนักเรียนที่ให้เหตุผล มีการโต้เถียงกันพร้อมข้อมูลที่ตนเองไปค้นหามา ได้บรรยากาศสนุกสนาน เป็นธรรมชาติ ถือเป็นทักษะการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ลองนำไปใช้กันดูนะคะ


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)