icon
giftClose
profile

แผนที่พิกัดภูมิศาสตร์จัดคอนเสิร์ตออนทัวร์ให้ไอดอลเกาหลี

8482
ภาพประกอบไอเดีย แผนที่พิกัดภูมิศาสตร์จัดคอนเสิร์ตออนทัวร์ให้ไอดอลเกาหลี

กิจกรรมจัดทำแผนที่พิกัดทางภูมิศาสตร์จัดคอนเสิร์ตออนทัวร์ให้ไอดอลเกาหลี เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ พิกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อต้องการให้นักเรียนประยุกต์ใช้หลักการอธิบายพิกัดทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการทำแผนที่จัดลำดับการแสดงคอนเสิร์ตให้นักเรียนเกาหลี ซึ่งเป็นประเด็นที่นักเรียนในวัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้ความสนใจในตัวของนักร้องเกาหลีมาใช้เป็นแรงกระตุ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมนี้ ต้องผลิตสื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ “พิกัดทางภูมิศาสตร์” โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ (Geo- literacy) ที่เป็นบัตรคำบัตรภาพสถานที่สำคัญในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย และแผนที่ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย ซึ่งคุณครูสามารถออกแบบบัตรคำบัตรภาพได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ ก่อนจะเริ่มจัดกิจกรรมนี้ คุณครูควรสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลียเป็นพื้นฐานให้แก่นักเรียนก่อนเร่ิมจัดกิจกรรม ผู้จัดทำหวังว่าการจัดกิจกรรมนี้จะเป็นไอเดียในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ให้กับคุณครูและผู้สนใจ หากมีข้อเสนอแนะประการใดขอน้อมรับ และหากมีอะไรผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 33 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(3)