icon
giftClose
profile

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

11621
ภาพประกอบไอเดีย พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

มาจ้า วันนี้มาด้วยเรื่องของ "พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย"

....

....

การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต รู้จักการทำงานร่วมกัน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม เคารพกฎ กติกาของสังคมประชาธิปไตยด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศด้วยความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกที่ดี ซึ่งถ้าทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้ ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และจะช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมดำเนินไปได้อย่างสงบสุข รวมทั้งเป็นการทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 12

ชื่อไฟล์​: 1.png

ดาวน์โหลดแล้ว 67 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(4)
เก็บไว้อ่าน
(2)