icon
เข้าสู่ระบบ

ศัพท์ชวา พาเพลิน (อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง)

1011
ภาพประกอบไอเดีย ศัพท์ชวา พาเพลิน (อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง)

วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม

ชั่วโมงที่ ๑-๒ ถอดความตามเรื่อง

๑.     นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

๒.   ร่วมกันทบทวนประวัติความเป็นมาและเรื่องย่อจากความรู้ในชั่วโมงเรียนที่แล้วมา

๓.    ครูนำเสนอแผนภูมิกลอนบทละครบทแรกจากเรื่องอิเหนาบนกระดาน

                                      “ เมื่อนั้น                                ท้าวกะหมังกุหนิงเรืองศรี

                               เสด็จเหนือแท่นรัตน์มณี                      ภูมีเห็นสองอนุชา

                               จึงตรัสเรียกให้นั่งรวมอาสน์                  สำราญราชหฤทัยหรรษา

                               แล้วปราศรัยระตูบรรดามา                   ยังปรีดาผาสุกหรือทุกข์ภัย

                               ซึ่งเราให้หามาทั้งนี้                            จะไปตีดาหากรุงใหญ่

                               ระตูทุกนครอย่านอนใจ                        ช่วยเราชิงชัยให้ทันการ ”

๒. ครูซักถามนักเรียนถึงความหมายของบทประพันธ์นี้ ว่านักเรียนสามารถถอดความได้อย่างไร และพบคำศัพท์ยากใดบ้าง จากนั้นสนทนากับนักเรียนเพื่อเข้าสู่เรื่อง การถอดความคำประพันธ์

๓. จากบทประพันธ์ข้างต้น นักเรียนจะเห็นคำศัพท์ชวา และศัพท์ยาก ก่อนการถอดความต้องให้นักเรียนเข้าใจความหมายคำศัพท์ก่อน ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และทำกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองรวมกลุ่ม “ชุดคำศัพท์ชวาพาเพลิน” ผ่านรูปแบบเกมออนไลน์ wordwall

๔. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๒-๓ กลุ่ม เฉลี่ยตามจำนวนสมาชิก แบ่งหน้าที่สมาชิก

๑. แอดมินหลัก ผู้เข้าหน้าจอเกม เพื่อเลือกตอบคำศัพท์และความหมาย

๒. ผู้ช่วย ศึกษาคำศัพท์ยากจากเรื่องและศัพท์ชวา ตามจำนวนตอนของเรื่อง

๕. ประกาศแท่นรางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงและทำเวลาได้ดีที่ สุด จากนั้นเชื่อมโยงสู่การนำคำศัพท์สู่คำประพันธ์ในเนื้อหา โดยให้นักเรียนร่วมพิจารณา ข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์เนื้อเรื่อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมสนทนาและสมัครใจตอบร่วมกัน ครูชี้แนะเพิ่มเติม

ขั้นสรุป

๖.     นักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกชุดคำศัพท์ชวาและสรุปความรู้ที่ได้โดยสนทนาถาม-ตอบกับครูผู้สอน

๗.     ทำแบบทดสอบหลังเรียน

๘. ถอดความคำประพันธ์บทตอนที่ชอบ

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 4

ชื่อไฟล์​: 316420270_5776349959086426_7752120388751297141_n.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)