icon
giftClose
profile
frame

สนุกกับการเรียนการสอนภาษาไทย ด้วย WordWall

16861
ภาพประกอบไอเดีย สนุกกับการเรียนการสอนภาษาไทย ด้วย WordWall

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

                จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะระบบการศึกษาที่โรคระบาดบีบบังคับให้ต้องปรับการเรียนการสอนทั้งหมด เป็นรูปแบบออนไลน์ ซ้ำร้ายการปิดโรงเรียนนั้นยังนำมาสู่วิกฤต ‘ภาวะการเรียนรู้ถดถอย’ หรือ learning lossข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้“นวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑โดยใช้รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WordWall โดยได้ศึกษาการนำแนวคิดรูปแบบการสอน ADDIE ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจ สามารถกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและป้องกันภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Leaning Loss) ซึ่งรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WordWall เป็นการจัดกิจกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียน สามารถเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ สามารถจดจำความรู้ที่ครูสื่อสารได้เป็นอย่างดี ส่งผลในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และต่อยอดความรู้ ในระดับสูงยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

ขั้นตอน

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากการใช้นวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WordWall ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะการอ่านเขียนคำได้ ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนและยังทำให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีเจตคติที่ดีในเรื่องการอ่านและการเขียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 3

ชื่อไฟล์​: ปก1.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 26 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(2)
เก็บไว้อ่าน
(0)