icon
giftClose
profile

ห้องเรียนออนไลน์ Padlet x วิชาภาษาอังกฤษแบบSLC

8531
ภาพประกอบไอเดีย ห้องเรียนออนไลน์ Padlet x วิชาภาษาอังกฤษแบบSLC

ครูจะทำอย่างไรเมื่อเด็กๆเบื่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรียนยังไงก็ไม่เข้าใจสักที?


วันนี้จึงขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจ และใช้เกมรูปแบบที่หลากหลายในกระบวนการสอน

โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Padlet x วิชาภาษาอังกฤษแบบ SLC


โดยนำเสนอรูปแบบโดยวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ดังนี้


และมีการเปิดชั้นเรียนOpen Class โดยดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้(SLC)

*รูปภาพได้รับการยินยอมและอนุญาตให้เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว*
รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(0)