icon
giftClose
profile

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

กิจกรรมสูตรลับ มาสเตอร์เชฟ เป็นกิจกรรมการสอนเรื่องอาหารและสารอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุประเภทของสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทได้ โดยการจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการ MasterChef Thailand ในรอบกล่องปริศนา ที่จะใช้วัตถุดิบเดียวกันกับผู้เข้าแข่งขันในการสร้างสรรค์เมนูอาหารขึ้นมา

ขั้นตอน

1.ครูเปิดคลิปการแข่งขันรายการ MasterChef Thailand ในรอบกล่องปริศนาให้นักเรียนดู


2.ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุดิบในกล่องว่าเป็นสารอาหารประเภทใดและสามารถทำเมนูอะไรได้บ้าง


3.ให้นักเรียนออกแบบเมนูอาหารจากวัตถุดิบในกล่องปริศนา พร้อมทั้งระบุปริมาณสัดส่วนของอาหารแต่ละส่วนที่ประกอบในอาหารโดยประมาณและคำนวณปริมาณพลังงานของอาหารในจานนั้น

4.ร่วมกันวิเคราะห์สัดส่วนของอาหาร ปริมาณพลังงาน และประเภทของสารอาหารที่ได้รับจากอาหารว่าเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองหรือไม่ อย่างไร

5.นำเสนอผลการทำกิจกรรมและนำมาเปรียบเทียบกับเพื่อนในชั้นเรียน

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเมนูอาหารของตนเอง และยังสามารถระบุประเภทของสารอาหารที่อยู่ในวัตถุดิบชนิดต่างๆได้

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(3)
เก็บไว้อ่าน
(3)