icon
giftClose
profile

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับรูปแบบการสอนแบบCLT

10712
ภาพประกอบไอเดีย การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับรูปแบบการสอนแบบCLT

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับแนวทางการสอนแบบ CLT

การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Concrete Experience: CE)  

         แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Welcome to our home. จำนวน 2 ชั่วโมง

         เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพ และบริบททั่วไปของชุมชน ในที่นี้คือ “ชุมชนตำบลบ้านต๊ำ” ซึ่งเป็นชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ โดยครูนำเข้าสู่บทเรียน (W1) ผู้เรียนผ่านคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ตำบลบ้านต๊ำ และนำเสนอ (P1) บทอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของตำบลบ้านต๊ำให้ผู้เรียนศึกษา (P2) สภาพและบริบทของชุมชนตนเองจากสื่อทำมือ แผนที่บ้านต๊ำ (Map of Ban Tam) จากนั้นผู้เรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ชุมชน (P3) ตามหัวข้อดังนี้ สถานทีท่องเที่ยว อาชีพ วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ ปัญหา และการพัฒนาชุมชน โดยในการระดมความคิด (Brainstorm) จัดทำออกมาในรูปของแผนผังความคิด หรือ Mind map และร่วมกับสรุปผลการวิเคราะห์ (W2)การสะท้อนการเรียนรู้/ทบทวนการเรียนรู้ (Reflective Observation: RO)

         แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Can you be my guide? จำนวน 2 ชั่วโมง

         เป็นกิจกรรมที่ครูนำเสนอโครงสร้างทางภาษา ประโยค บทสนทนาที่ใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์ โดยเชื่อมโยงบริบทของชุมชน ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คลิปวิดีโอการเป็นมัคคุเทศก์น้อย (LITTLE TOUR GUIDES) จาก YouTube (W1) และนำเสนอ (P1) ประโยค บทสนทนาเกี่ยวกับการแนะนำสถานที่ ให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามไปด้วย จากนั้นนักเรียนจับคู่กันฝึก (P2) สนทนาแนะนำสถานที่ โดยสามารถแต่งประโยคเพิ่มเติมได้ ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน (P3) เมื่อจบคาบเรียนมีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาร่วมกัน (W2) เพื่อย้ำ ซ้ำ ทวนความเข้าใจของนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Our local product. จำนวน 2 ชั่วโมง

เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาประโยค บทสนทนา ภายใต้สถานการณ์การซื้อขายสินค้าในชุมชน โดยครูกระตุ้น (W1) ผู้เรียนโดยการใช้ภาพ และถามคำถามนักเรียนว่า “What do you think they are doing in this picture?” และนำเสนอ (P1) ประโยค บทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กันฝึก (P2) สนทนาแสดงบทบาทสมมติ เน้นการออกเสียง การแสดงออกทาท่าทางให้เหมาะสมกับประโยค นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติสั้น ๆ หน้าชั้นเรียน (P3) ในท้ายคาบเรียนครูและผู้เรียนร่วมกันทำ AAR: After Action Review เพื่อสรุปสิ่งที่ประทับใจ สิ่งที่ยากในการเรียนรู้ครั้งนี้ (W2)การสรุปองค์ความรู้(Abstract Conceptualization: AC)

         แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง I love my community. จำนวน 2 ชั่วโมง

         เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ที่ได้มาสรุปองค์ความรู้ หรือรวบรวมสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆ จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ Mind map ครูนำเข้าสู่บทเรียน (W1) โดยการเล่นเกม Pass the ball ให้นักเรียนทบทวนองค์ความรู้ที่ได้ฝึกฝนไปแล้ว จากนั้นครูนำเสนอ (P1) การใช้ canva เพื่อการศึกษาในการสรุปองค์ความรู้พร้อมทั้งยกตัวอย่างสั้น ๆ ให้กับผู้เรียน ในขั้นฝึก (P2) ผู้เรียนระดมความคิดกันทบทวนสิ่งที่เรียนไปโดยแยกการวิเคราะห์เป็น สถานที่ท่องเที่ยว อาชีพ ผลิตภัณฑ์ ในชุมชนบ้านต๊ำ และประโยค คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแนะนำสถานที่และการซื้อขายสินค้า เมื่อผู้เรียนระดมความคิดกันเรียบร้อย ให้ผู้เรียนดำเนินการสรุปลงใน Mind map บทเว็บไซต์ Canva เพื่อการศึกษา (P3) ในท้ายชั่วโมงมีการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมใน 2 ชั่วโมงสุดท้าย (W2)การประยุกต์ใช้ความรู้ (Active Experimentation : AE)

         แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Let the world know our community. จำนวน 2 ชั่วโมง

         เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้โดยบูรณาการชุมชนเป็นฐาน ทั้งองค์ความรู้การแนะนำสถานที่ในชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ และการซื้อขายสินค้าในโครงการสานฝัน ปั้นอาชีพของผู้เรียน ครูนำเข้าสู่บทเรียน (W1) โดยใช้ Menti เพื่อเป็นการทบทวนผู้เรียนเกี่ยวกับสถานที่ อาชีพ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชน และเป็นการเช็คชื่อไปด้วย จากนั้นครูนำเสนอตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับการแนะนำสถานที่และการซื้อขายสินค้าให้แก่ผู้เรียน (P1) ให้ผู้เรียนจับคู่/กลุ่มได้ฝึกออกเสียงและแต่งเติมประโยคด้วยตนเอง (P2) ผู้เรียนปรับประยุกต์ใช้ความรู้แสดงบทบาทสมมติในการเป็นมัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวในการเที่ยวตำบลบ้านต๊ำ และจำลองการขายสินค้าโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านทาง Facebook Live (P3) ครูให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นี้ (W2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 1

ชื่อไฟล์​: การนำไปใช้ ชุมชนเป็นฐาน ร่วมกับรูปแบบการสอบแบบ CLT.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 11 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)