icon
giftClose
profile

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

🙏🏻สวัสดีครับคุณครูทุกคน !

😊วันนี้ขออนุญาตนำเทคนิคการสอนมาแบ่งปันครับ หรือจะนำไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการทำงานร่วมกันของนักเรียนก็ได้ครับ

👑กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆ ฝึกสมอง ทักษะการสังเกต ทักษะกระบวนการคิดและวางแผน ซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วม จะตื่นเต้นและมีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมนี้


โดยกิจกรรมนี้ผมยกตัวอย่างโดยการนำไปบูรณาการกับวิชาวิทยาการคำนวนครับ

✅จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณได้ (K)

2. ลงมือแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณได้ (P)

3. ประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวันได้ (A)


✅สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

         1. ความสามารถในการสื่อสาร

         2. ความสามารถในการคิด

         3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 

🔥ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking)

🔥ทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration Skill)

🔥ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)

🔥ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

ขั้นตอน

✅วิธีการทำกิจกรรม

1.    นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน หรือตามความเหมาะสมเพื่อทำกิจกรรม เรื่อง ไม้ไอศกรีมพาคิด

(แนวการแบ่งกลุ่มนักเรียน

-        ให้นักเรียนจับกลุ่มด้วยตนเอง แต่มีการกำหนดเงื่อนไขในการจับกลุ่ม เช่น ในการจับกลุ่มต้องมีจำนวนผู้ชายและผู้หญิงในกลุ่มเท่ากัน

-       การจับกลุ่มแบบสุ่ม โดยมีการใช้สื่อในการจับกลุ่มที่ครูทำขึ้น เช่น การ์ดสุ่มเลขที่ บนเว็บไซต์และการ์ดที่ครูจัดทำขึ้น หรือ ใช้วงล้อเพื่อสุ่มชื่อของนักเรียนเพื่อจัดกลุ่ม เป็นต้น)

2.   ครูอธิบายกิจกรรม เรื่อง ไม้ไอศกรีมพาคิด โดยครูหยิบภาพรูปแบบไม้ไอศกรีมขึ้นมาให้นักเรียนดูแล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าจะต้องนำไม้ไอศกรีมสีต่าง ๆ มาวางตามรูปแบบ โดยจะต้องเริ่มวางจากสีใดไปสีใดเพื่อให้ได้รูปแบบไม้ไอศกรีมที่ถูกต้องตามกำหนดไว้

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา 1 คน เพื่อรับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกลุ่มละ 1 ชุด

(ประกอบด้วย 1.ไม้ไอศกรีม 7 สีๆ ละ 2 แท่ง 2.แผ่นกระดาษแข็งสำหรับการวาง 1 แผ่น)

ครูนำรูปแบบไม้ไอศกรีมไปให้แต่ละกลุ่ม สุ่มหยิบขึ้นมากลุ่มละ 1 รูปแบบ เตรียมวิเคราะห์รูปแบบของไม้ไอศกรีมและนำไม้ไอศกรีมสีต่าง ๆ ที่ได้รับ มาวางตามรูปแบบที่ กำหนดให้ ร่วมกัน 


(เวลาทำกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยมีครูคอยสังเกตพฤติกรรมขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม และคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด)


หลังจากทำกิจกรรมแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มให้ตัวแทนลุกขึ้นยืนอยู่บริเวณกลุ่มตัวเองและนำเสนอข้อมูลในใบงานที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ตามลำดับหลักการเบื้องต้นในการแก้ปัญหา โดยมีสมาชิกกลุ่มร่วมกันนำเสนอด้วย พร้อมกับให้กลุ่มอื่น ร่วมกันวิเคราะห์ว่าเห็นด้วยกับวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองหรือไม่พร้อมเสนอความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน


ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

✅ สรุปองค์ความรู้

“การแก้ปัญหาเราสามารถแก้ได้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจัดลำดับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอน เรียกว่า อัลกอริทึม (Algorithm) 


🌈ผลที่จะเกิดขึ้น

  1. นักเรียนเข้าใจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา สามารถระบุประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สุดได้ 
  2. มีการวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนที่สมบูรณ์ทั้งหมด  
  3. มีการตรวจสอบผลของการแก้ปัญหาและไม่พบข้อผิดพลาด
  4. เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ได้ตามขั้นตอนที่มีความสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ  
  5. ผลการแก้ปัญหาที่ได้ น่าเชื่อถือและเป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด

💪🏻 พฤติกรรมการทำงานร่วมกัน

  1. การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  2. ให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการทำงานกลุ่ม
  3. มีการแบ่งหน้าที่การจัดลำดับความคิด
  4. ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

1. เวลาทำกิจกรรมตามความเหมาะสม

2. ครูคอยสังเกตพฤติกรรมขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

3. ครูคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีกระบวนการคิดและการทำงานที่แตกต่างกัน รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาแตกต่างกัน กลุ่มนักเรียนบางกลุ่มสามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดาย แต่กลุ่มอื่นๆอาจจะแก้ปัญหาได้ช้าบ้าง ก็ต้องปรับไปตามบริบทของผู้เรียนนะครับ 😊🙏🏻


🛠 วัสดุอุปกรณ์

คุณครูสามารถปรับประยุกต์ใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายแบบหรือใช้กิจกรรมอื่นๆมาบูรณาการได้นะครับ


หรือในท้ายที่สุดแล้วกิจกรรมนี้สามารถเพิ่มเติมโดยการกำหนดโจทย์หรือกำหนดรูปแบบต่างๆให้นักเรียนได้เพิ่มเติม เช่น

นำไม้ไอศกรีมมาเรียงกันให้ได้ตามโจทย์ที่นักเรียนหยิบขึ้น โดยใช้ 📄 บัตรคำดังภาพ


✨หวังว่ากิจกรรมน่ารักๆ แบบนี้จะช่วยคุณครูได้ไม่มากก็น้อยนะครับ อย่าลืมคอมเม้นไว้นะครับว่านำไปใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง

🙏🏻😊แนะนำมาได้นะครับแก้ไขปรับปรุงอย่างไร สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ครับผม

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 4

ชื่อไฟล์​: f89d262ee2114044c453bf73f922748cTbyRX5SJVHKKMTtg-0.jpg

ดาวน์โหลดแล้ว 115 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(5)
เก็บไว้อ่าน
(5)