icon
giftClose
profile

STEAM x BCG + CODING เรื่อง ไพล สมุนไพรที่บ้านฉัน

9360
ภาพประกอบไอเดีย STEAM x BCG + CODING เรื่อง ไพล สมุนไพรที่บ้านฉัน

นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพล แต่ไม่รู้จัก "ไพล" พืชสมุนไพรที่เป็นชื่อของโรงเรียนและชุมชนตัวเอง

ประกอบกับหลังสถานการณ์โควิดและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ยิ่งทำให้นักเรียนไม่สนใจในท้องถิ่นของตนเอง

จึงนำแนวคิด STEAM x BCG มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนด้วยประเด็นดังกล่าวโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Coding เน้นให้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย

ตั้งคำถามให้นักเรียนชวนสงสัยถึง "ไพล"

สู่การระบุปัญหา เพื่อทำไพลให้เป็นที่รู้จักและสามารถนำไพลมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ


สืบค้นและรวบรวมข้อมูล เป็นองค์ความรู้ของตนเอง


ร่วมกันวางแผนพัฒนา สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ลงมือสร้างสรรค์ผลงาน ผลิตผลิตภัณฑ์


สู่ น้ำมันไพลแก้ปวดเมื่อย "บ้านทุ่งไพล" ผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียน ของโรงเรียน เพื่อชุมชน


และพัฒนาต่อยอดสู่ กานวดฝ่าเท้าด้วยสุขภาพ


นำเสนอผลงาน สร้างเวทีให้กับนักเรียน และสร้างรายได้ระหว่างเรียน


สิ่งสำคัญของการจัดการเรียนรู้ คือ นักเรียนได้เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว และ

เห็นคุณค่าในตนเอง ว่าตนเองสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมอย่างไร


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(1)
เก็บไว้อ่าน
(0)