icon
giftClose
profile

Skill Tree หาทักษะที่ซ่อนอยู่ในหลักสูตรห้องเรียนอีสปอร์ต

1520
ภาพประกอบไอเดีย Skill Tree หาทักษะที่ซ่อนอยู่ในหลักสูตรห้องเรียนอีสปอร์ต

🌳ส่อง Skill Tree หาทักษะที่ซ่อนอยู่

ในหลักสูตรห้องเรียนอีสปอร์ต

ครูใช้ได้ง่าย นักเรียนได้ประสบการณ์เพียบ!


🕹️หลักสูตรห้องเรียนอีสปอร์ต 40 ชั่วโมง

พัฒนาจากตัวจริงในอุตสาหกรรมเกม และอีสปอร์ต

มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยมีสมรรถนะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

สอดแทรกกระบวนการพัฒนาทักษะผ่านการลงมือทำ


❤️ทั้ง 9 หน่วยการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกมิติ

เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักประวัติความเป็นมา

เข้าใจความสำคัญของกีฬาอีสปอร์ต จากนั้นจึง

ค่อยๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะของบทบาทต่างๆ

ตั้งแต่ผู้ประสานงานการจัดกีฬาอีสปอร์ต โค้ช

นักพากย์กีฬาอีสปอร์ต นักผลิตสื่อ ผู้ถ่ายทอดสด


รวมถึงทักษะการแก้ปัญหาเมื่อต้องมาทำงานร่วมกัน

การลงมือจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในโรงเรียน

และที่สำคัญสุดๆ คือการฝึกทักษะการสื่อสาร

ด้วยการสะท้อนผลการเรียนรู้ ของแต่ละคนเป็นการปิดท้าย


📌ใครอยากลองนำหลักสูตรนี้ไปใช้ในห้องเรียน

ดาวน์โหลดได้เลย https://seaacademy.co/program_type/esports-classroom/

รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(1)