icon
giftClose
profile

กิจกรรม Make A Story Book (ฝึกการอ่าน+เขียน)

8232
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม Make A Story Book (ฝึกการอ่าน+เขียน)

กิจกรรม Make A Story Book เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ซึ่งได้นำไปใช้ในห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่ะ (เป็นกิจกรรมกลุ่มะคะ)


***กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอีกด้วย เพราะว่าครูกบหมุนใช้กระดาษรียูสในการทำกิจกรรม เนื่องจากในโรงเรียนที่กระดาษที่ใช้แล้วเพียงหน้าเดียวจำนวนมากเลยนำมาใช้เป็นวัสดุในการทำกิจกรรม*****


กิจกรรมนี้จะแบ่งกิจกรรมย่อยเป็น 3 ส่วน

 1. กิจกรรมสอนหลักการ 5W 1H (สอนหลักการ)
 2. กิจกรรม Mind Mapping (ทำผังความคิดรวบยอด)
 3. กิจกรรม Make a Story (สร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงาน)


วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 1. นักเรียนฝึกการสรุปใจความสำคัญจากการอ่านโดยใช้หลักการ 5W1H ด้วยการเขียนแผนผังความคิดรวบยอด
 2. นักเรียนฝึกทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่นและตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ตนเอง
 3. นักเรียนเข้าใจสารที่ได้รับและสามารถตีความออกมาเป็นรูปภาพด้วยการสร้างสรรค์ภาพประกอบเนื้อเรื่องที่ได้รับ
 4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สิ่งที่อ่านที่ได้อ่านด้วยการสรุปข้อคิดที่ได้จากเนื้อเรื่อง


ทักษะที่ใช้ในกิจกรรม

 1. ทักษะการอ่าน
 2. ทักษะการเขียน
 3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และตีความ
 4. ทักษะควาคิดสร้างสรรค์และศิลปะ
 5. ทักษะความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกัน


สิ่งที่คุณครูต้องเตรียม

 1. เนื้อเรื่อง/นิทานภาษาอังกฤษ (มีไฟล์แนบมาให้นะคะ :3)
 2. กระดาษรียูส (ถ้าไม่มีใช้กระดาษธรรมดาก็ได้ค่ะ)
 3. ดินสอและสีไม้
 4. แม็กเย็บกระดาษ


เข้าสู่กิจกรรมกันเล๊ยยย >_<

กิจกรรมสอนหลักการ 5W 1H (มีไฟล์ 5W1H แนบมาด้วยนะคะ :3)

 1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังถึงหลักการ 5W1H โดยเขียน "5W1H" ลงบนกระดาน และลองให้นักเรียนทายว่า 5W1H คืออะไร?
 • Who (ใคร?)
 • What (ทำอะไร?)
 • Where (ที่ไหน?)
 • When (เมื่อไหร่?)
 • Why (เพราะอะไร?)

และ

 • How (อย่างไร?)

2. หลังจากนักเรียนตอบ นักเรียนจะได้ฟังคำอธิบายจากครูว่า 5W1H เป็นหลักการสำหรับการแก้ปัญหาซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้กับหลากหลายอย่างมาก

สำหรับในวันนี้ให้นักเรียนลองนำมาปรับในการสรุปใจความสำคัญของเนื้อเรื่อง หรือนิทาน โดยตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ เพื่อเป็นการสรุปเรื่องแบบสั้น ๆ กระชับ

 • Who (ใคร? คือตัวละครหลักชื่ออะไร?)
 • What (ทำอะไร? เกิดอะไรขึ้นในเรื่องนั้น?)
 • Where (ที่ไหน?)
 • When (เมื่อไหร่?)
 • Why (เพราะอะไร? ตัวละครจึงกระทำสิ่งนั้นที่ทำให้เกิดเนื้อเรื่อง)

และ

 • How (อย่างไร? ตัวละครแก้ปัญหาอย่างไร?)


3. ครูลองให้นักเรียนใช้หลักการ 5W1H ในการสรุปเนื้อเรื่อง Harry Potter


กิจกรรม Mind Mapping

 1. นักเรียนจับกลุ่ม 3 คน โดยที่คุณครูเป็นคนจับให้เพื่อให้เด็ก ๆ ลองฝึกทำงานกับเพื่อนคนอื่นที่ตัวเองไม่ค่อยสนิท หรือมีความหลากหลายทางการเรียนรู้ (เช่น คนที่อ่อน คนที่เก่ง)
 2. ครูแจกกระดาษที่ใช้แล้วให้กับนักเรียนกลุ่มละ 1 แผ่น พร้อมกับเนื้อเรื่องนิทานที่แต่ละกลุ่มจะได้ไม่เหมือนกัน
 3. นักเรียนจะต้องสรุปเนื้อหาของนิทานด้วยการตอบคำถามทั้งหมด 7 คำถาม และตกแต่งใบงานให้สวยงาม
 • Who (ใคร? คือตัวละครหลักชื่ออะไร?)
 • What (ทำอะไร? เกิดอะไรขึ้นในเรื่องนั้น?)
 • Where (ที่ไหน?)
 • When (เมื่อไหร่?)
 • Why (เพราะอะไร? ตัวละครจึงกระทำสิ่งนั้นที่ทำให้เกิดเนื้อเรื่อง)
 • How (อย่างไร? ตัวละครแก้ปัญหาอย่างไร?)
 • What is the moral of this story? (นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไร?)

ในส่วนนี้นักเรียนจะต้องช่วยกันอ่านเนื้อเรื่องและทำความเข้าใจว่าเนื้อเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไร และตอบคำถามทั้งหมดด้วยการเขียนออกมาเป็นผังความคิด

เมื่อจบกิจกรรมสรุป mind mapping จะนำไปสู่กิจกรรมการสร้างหนังสือนิทาน กิจกรรม Make a Story (สร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงาน)กิจกรรม Make a Story (สร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงาน)

 • นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับกระดาษเพิ่มอีก 5 แผ่น (ขนาดเท่า A4 พับครึ่ง) ครั้งนี้นักเรียนจะนำเนื้อเรื่องที่ได้อ่านจากครั้งที่แล้วมาทำเป็นหนังสือนิทาน ด้วยการจัดการแบ่งสัดส่วนเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับจำนวนกระดาษที่ได้รับ นักเรียนจะต้องนำเนื้องเรื่องทั้งหมดมาใส่กระดาษไม่เกินจำนวนที่มี ทำลักษณะเป็นหนังสือนิทาน คือ

วาดภาพ + เขียนเนื้อเรื่องบางส่วนลงในกระดาษ โดยที่ภาพวาดจะต้องสอดคล้องกับข้อความที่เขียนลงในกระดาษ

ในส่วนนี้นักเรียนจะต้องอ่านเนื้อเรื่องอีกรอบและทำความเข้าใจทุกประโยค เพื่อนำมาคิดและวิเคราะห์ออกมาว่าจะแบ่งประโยคส่วนไหนให้อยู่ในหน้าเดียวกัน และคิดว่าจะวาดภาพอย่างไรให้อธิบายข้อความเหล่านั้นๆด้สอดคล้องกัน

 • นักเรียนจะได้แบ่งงานกันว่าใครจะทำงานส่วนไหน ใครจะวาดภาพ ใครจะเขียน ใครจะระบายสี
 • หลังจากที่นักเรียนทำหนังสือนิทานเสร็จ นักเรียนจะต้องทำปกหนังสือนิทานเพิ่มอีก 1 หน้า ให้นักเรียนออกแบบให้เข้ากับตัวเนื้อเรื่อง เป็นอันเสร็จค่า :)


กิจกรรมนี้อาจใช้เวลามากถึง 1-2 หรือ 3 คาบเรียน คุณครูอาจพิจารณาให้นักเรียนนำกลับไปทำที่บ้านหรือใช้เวลาทำในห้องเรียนก็ได้ค่ะ ปล.แต่งถ้าทำในห้องเรียนคุณครูจะสามารถคอยสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มร่วมกันของนักเรียนได้

จากการทำกิจกรรมครูกบหมุนพบว่า นักเรียนบางคนแสดงทักษะหรือความสามารถด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะการวาดภาพระบายสี ความสามารถด้านการคัดลายมือ ทักษะการสร้างสรรค์ และวางแผนค่ะและนี่คือผลงานนักเรียนค่า :)
การสร้างหนังสือภาพเ็นการวัดได้อีกอย่างนึงว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่อ่านหรือไม่ ประกอบกับช่วยส่งเสริมจินตนาการของนักเรียนอีกด้วยค่ะ :)

ไฟล์ที่เกี่ยวกับไอเดีย

ไฟล์ที่ 1 จากทั้งหมด 2

ชื่อไฟล์​: T166 M3 (RW)-5H1W Story making.pdf

ดาวน์โหลดแล้ว 17 ครั้ง


รีวิว
(0)
ดาวน์โหลด
(0)
เก็บไว้อ่าน
(2)