cat

แมวถูกมอง

คนที่ได้รับการเสนอชื่อจากแมวมอง
ว่ามีห้องเรียนที่น่าประทับใจ

cat

ครูแพนเค้ก

โรงเรียนบางบัวทอง

ใช้ประสบการณ์ในการเล่า ถ่ายทอดให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน สามารถเชื่อมเนื้อหาการเรียนให้เข้ากับประสการณ์ตนเองได้ตลอดเวลา นักเรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจง่าย ชัดเจนในการนำเสนอ นักเรียนสนุกสนาน

ถูกมองโดย ครูเอกกี้

nomination banner

ครูเอก

ชุมชนวัดบางโค

ตั้งใจมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันทุกอย่างด้วยความตั้งใจ

ถูกมองโดย นางสาวอธิตยา สุขโพธิ์เพชร

nomination banner

ครูสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

เป็นคุณครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบผลิตสื่อผลิตเกม เป็นคุณครูที่มีน้ำใจต่อเพื่อนครู เป็นผู้นำชุมชนการเรียนรู้

ถูกมองโดย จักรินทร์ ดำรักษ์

นายวุฒิชัย ภูดี

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

คุณครูวุฒิชัย ท่านเป็นผู้มุ่งมั่นพัฒนาศิษย์ ให้มีความรู้ความสามารถ และท่านเร่งเห็นถึงความสนใจของนักเรียน ท่านได้นำโทรศัพท์มือถือ เข้ามาปรับประยุกต์ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความสนใจของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงเจตคติที่ดีของวิชาคณิตศาสตร์

ถูกมองโดย นายมนตรี จิตจักร

nomination banner

คุณครูวุฒิชัย ภูดี

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากมีสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถลงมือทำได้โดยการนำเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ ON Demand

ถูกมองโดย นอกคอก บ่ มีประโยชน์ ตรงได๋วะ

nomination banner

ครูภัทรวดี ทองดอนเหมือน

สพป.นครปฐม

สอนดี มีความมุ่งมั่นในการสอน ดูแลผู้เรียนเป็นอย่างดี

ถูกมองโดย กฤติมา

ครูสุพัชชา เครือฉิม

รร.ท่าช้างวิทยาคม จ.พระนครศรีอยุธยา

ครูสุพัชชา เป็นครูสอนภาษาไทยที่สามารถสอนเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจ เรียนรู้ กระตุ้นความคิดให้แก่ผู้เรียนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เรียนเห็นได้อย่างชัดเจน สอนให้ผู้เรียนมีความสุข สนุนสนาน เป็นกันเอง มีกิจกรรมมี่หลากหลาย รักและดูแลเอาใจใส่ ปลูกฝั่งให้ผู้เรียนจนเกิดเป็นการสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้ผู้เรียน

ถูกมองโดย แมวมองนิรนาม

ครูจินตนา สุขประเสริฐ

โรงเรียนดิศกุล

ให้ความสำคัญและให้เด็กทุกคนได้มีบทบาทในแบบของตนเอง

ถูกมองโดย จินตนา สุขประเสริฐ

นางสาวปวริศา โคติวงศ์

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

กิจกรรมกระตุ้นความสนใจนักเรียนและมีการทำกิจกรรมทำให้นักเรียนชอบคณิตศาสตร์มากขึ้น

ถูกมองโดย แมวนิรนาม

นางสาวณัชชวกร คิอินธิ

สพป.นครพนม เขต 2 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี

ถูกมองโดย แมวนิรนาม