inskru - แมวมอง cover

-9 แมวมอง

90 ไอเดีย

กระจายไปแล้ว 0k ห้องเรียน

แมวถูกมองล่าสุด

ครูแพนเค้ก

โรงเรียนบางบัวทอง

ใช้ประสบการณ์ในการเล่า ถ่ายทอดให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน สามารถเชื่อมเนื้อหาการเรียนให้เข้ากับประสการณ์ตนเองได้ตลอดเวลา นักเรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจง่าย ชัดเจนในการนำเสนอ นักเรียนสนุกสนาน

ถูกมองโดย ครูเอกกี้

nomination banner

ครูเอก

ชุมชนวัดบางโค

ตั้งใจมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันทุกอย่างด้วยความตั้งใจ

ถูกมองโดย นางสาวอธิตยา สุขโพธิ์เพชร

nomination banner

ครูสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

เป็นคุณครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบผลิตสื่อผลิตเกม เป็นคุณครูที่มีน้ำใจต่อเพื่อนครู เป็นผู้นำชุมชนการเรียนรู้

ถูกมองโดย จักรินทร์ ดำรักษ์

นายวุฒิชัย ภูดี

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

คุณครูวุฒิชัย ท่านเป็นผู้มุ่งมั่นพัฒนาศิษย์ ให้มีความรู้ความสามารถ และท่านเร่งเห็นถึงความสนใจของนักเรียน ท่านได้นำโทรศัพท์มือถือ เข้ามาปรับประยุกต์ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความสนใจของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงเจตคติที่ดีของวิชาคณิตศาสตร์

ถูกมองโดย นายมนตรี จิตจักร

nomination banner

คุณครูวุฒิชัย ภูดี

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากมีสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถลงมือทำได้โดยการนำเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ ON Demand

ถูกมองโดย นอกคอก บ่ มีประโยชน์ ตรงได๋วะ

nomination banner

ครูภัทรวดี ทองดอนเหมือน

สพป.นครปฐม

สอนดี มีความมุ่งมั่นในการสอน ดูแลผู้เรียนเป็นอย่างดี

ถูกมองโดย กฤติมา

ครูสุพัชชา เครือฉิม

รร.ท่าช้างวิทยาคม จ.พระนครศรีอยุธยา

ครูสุพัชชา เป็นครูสอนภาษาไทยที่สามารถสอนเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจ เรียนรู้ กระตุ้นความคิดให้แก่ผู้เรียนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เรียนเห็นได้อย่างชัดเจน สอนให้ผู้เรียนมีความสุข สนุนสนาน เป็นกันเอง มีกิจกรรมมี่หลากหลาย รักและดูแลเอาใจใส่ ปลูกฝั่งให้ผู้เรียนจนเกิดเป็นการสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้ผู้เรียน

ถูกมองโดย แมวมองนิรนาม

ครูจินตนา สุขประเสริฐ

โรงเรียนดิศกุล

ให้ความสำคัญและให้เด็กทุกคนได้มีบทบาทในแบบของตนเอง

ถูกมองโดย จินตนา สุขประเสริฐ

นางสาวปวริศา โคติวงศ์

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

กิจกรรมกระตุ้นความสนใจนักเรียนและมีการทำกิจกรรมทำให้นักเรียนชอบคณิตศาสตร์มากขึ้น

ถูกมองโดย แมวนิรนาม

นางสาวณัชชวกร คิอินธิ

สพป.นครพนม เขต 2 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี

ถูกมองโดย แมวนิรนาม

ไอเดียล่าสุด

ช่วยเราตามหาห้องเรียนผ่านการเสนอชื่อ

inskru - แมวมอง: เสนอชื่อ

ช่วยเสนอชื่อคนที่จัดการเรียนรู้ได้น่าสนใจ


inskru - แมวมอง: แบ่งปันไอเดีย

ช่วยแบ่งปันไอเดียการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งต่อโอกาสสู่ห้องเรียนอื่น ๆ


ตัวอย่างไอเดียที่เราตามหา

ไม่พบไอเดีย

ลองแนะนำไอเดียเข้ามาสิ!

ไม่พบไอเดีย

Request ไอเดีย

ลงไอเดียกับเราดียังไง ?

inskru - แมวมอง: ส่งต่อไอเดีย

ได้ส่งต่อความสุข

เหมือนฝากธนาคาร ยิ่งลงไว้เร็ว ผลยิ่งงอกเงย ไปสู่ห้องเรียนอื่น ๆ ที่จะเรียนรู้ อย่างมีความสุขเช่นเดียวกัน

inskru - แมวมอง: มีทีมครูช่วยถ่ายทอดไอเดียการสอน

มีทีมพร้อมช่วยเหลือ

ไม่มั่นใจในสกิลการเขียนไม่เป็นไร ทางเรามีทีมคอยช่วยแนะนำ พร้อมวาดภาพประกอบให้ด้วย

inskru - แมวมอง: ไอเดียได้รับการเผยแพร่ให้กับคุณครูทั่วประเทศ และนำไปพัฒนาต่อ

Spotlight ส่อง

สิ่งที่ทำอยู่ได้รับการมองเห็น และโอกาสในการเผยแพร่สู่สื่อ ต่าง ๆ ในเครือข่ายของ inskru


ไอเดียแบบไหนที่เราตามหา?

เป็นการจัดการเรียนรู้เรื่องใด วิชาใดก็ได้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
(เพียงข้อใดข้อหนึ่งได้)

ผู้เรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม

พลเมืองที่เข้มแข็ง

inskru - ประเภทไอเดียการสอนที่จะถูกนำเสนอโดยแมวมอง

รู้ความถนัด
ความชอบของตนเอง

inskru - ประเภทไอเดียการสอนที่จะถูกนำเสนอโดยแมวมอง

มีเป้าหมาย
และพยายามพัฒนาให้สำเร็จ

inskru - ประเภทไอเดียการสอนที่จะถูกนำเสนอโดยแมวมอง

พึ่งพาตนเอง
และจัดการอารมณ์ตัวเองได้

inskru - ประเภทไอเดียการสอนที่จะถูกนำเสนอโดยแมวมอง

มีความสุข
และพอใจในชีวิต

inskru - แมวมอง: Ed possible

inskru - แมวมอง

เพราะเราอยากเห็นเด็กไทยได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

เราเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้สร้างสรรค์
และเมื่อได้ส่งต่อไอเดียให้กันและกัน
เราจะสามารถขยับการศึกษาไทยไปข้างหน้าได้

inskru เลยจับมือกับสภาการศึกษา
ร่วมกันเฟ้นหาไอเดียจัดการเรียนรู้ที่ทำให้เด็ก
เกิดคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตัวใหม่
กับโครงการ Ed’s possible !

inskru - แมวมอง: โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาinskru - แมวมอง: ร่วมกับ insKru