profile

Tidarat SHKK

อาจไม่ใช่ครูที่ดีที่สุด แต่จะพยายามเป็นครู ที่ทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ที่สุด

โรงเรียน: บ้านหนองน้ำเต้า

วิชา: ภาษาไทย, เรียนรู้นอกห้องเรียน, พัฒนาทักษะ, พัฒนาลักษณะนิสัย

ระดับชั้น: อนุบาล, ประถมปลาย

เขียน
1
อ่าน
524
ชอบ
6
นำไปใช้
6