profile

นางสาววริทธิ์ฐา พงศ์สุพัฒน์

คุณครูภาษาไทย ใจรักเสียงดนตรี มีงานผ่านดนตรี ตอนนี้ฝึกทำขนม

โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิชา: ภาษาไทย

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
5
อ่าน
583
ชอบ
1
นำไปใช้
2