profile

Pawitra Wit Buddhiranon

สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาเอกสังคมศึกษา, ปัจจุบันรับผิดชอบเป็นครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน (สพม.1)

อาชีพ: ไม่ระบุอาชีพ

เขียน
1
อ่าน
3.8 k
ชอบ
35
นำไปใช้
84