profile

Warawat Nimanong

Instern.Bank เป็นนักศึกษาฝึกงานกับ Inskru ครับ

โรงเรียน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

วิชา: แนะแนว, เรียนรู้นอกห้องเรียน, พัฒนาทักษะ, คอมพิวเตอร์, สุขศึกษา

ระดับชั้น: ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
8
อ่าน
11.3 k
ชอบ
22
นำไปใช้
206