profile

วรพงศ์ คุยบุตร

นักเรียนไม่ได้เรียนเพื่อครู ครูต่างหาก ที่ต้องสอนเพื่อนักเรียน

โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

วิชา: ภาษาไทย

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
4
อ่าน
5.6 k
ชอบ
27
นำไปใช้
88