profile

Eye Prajonkla

คุณครูอายลี่ผู้มีกิจกรรมให้ทำทุกคาบเรียน จนนักเรียนถามว่า "ทำไมครูช่างสรรหาจังเลย"

โรงเรียน: วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

วิชา: คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ปวส

เขียน
4
อ่าน
1.6 k
ชอบ
15
นำไปใช้
1