profile

Jack

ครูแจ๊ก (JACK) เป็นครูแกนนำสอนเพศวิถีศึกษา, ครูเจ้าของค่ายเยาวชน youth can do เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวน, เป็น Coaching, เป็น Trainers และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและออกกำลังกาย, เป็นพิธีกร และวิทยากรด้านเพศศึกษา, สุขภาพกายและสุขภาพจิต, การพัฒนาทักษะเยาวชน

อาชีพ: ไม่ระบุอาชีพ

เขียน
1
อ่าน
264
ชอบ
1
นำไปใช้
1