profile

Banoo Mahaman

ครูที่พัฒนาตัวเองขึ้นในทุกๆวัน

โรงเรียน: สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วิชา: ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น: มัธยมต้น

เขียน
3
อ่าน
2.2 k
ชอบ
10
นำไปใช้
28