profile

Kay Kamonwan

ชอบสอนผ่านเกมส์ ร้องเพลงและใช้กิจกรรม ชอบหาหนังสือมาให้อ่าน ออกแบบกิจกรรมให้พี่ๆได้ฝึกพูด ฝึกใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์จริง

อาชีพ: ไม่ระบุอาชีพ

เขียน
0
อ่าน
0
ชอบ
0
นำไปใช้
0

ยังไม่มีข้อมูล