profile

Tidarat Sihakreangkrai

อาจไม่ใช่ครูที่ดีที่สุด แต่จะพยายามเป็นครู ที่ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุด

โรงเรียน: บ้านหนองน้ำเต้า

วิชา: ภาษาไทย, เรียนรู้นอกห้องเรียน, พัฒนาทักษะ, พัฒนาลักษณะนิสัย

ระดับชั้น: อนุบาล, ประถมปลาย

เขียน
7
อ่าน
8.7 k
ชอบ
20
นำไปใช้
166