profile

Pisit Noiwangklang

โรงเรียน: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชา: ศิลปะ, เรียนรู้นอกห้องเรียน, พัฒนาทักษะ, พัฒนาลักษณะนิสัย, คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย, อนุบาล, ประถมต้น, ประถมปลาย

เขียน
2
อ่าน
1.2 k
ชอบ
1
นำไปใช้
9