profile

จุฬินฑิพา นพคุณ

อาจารย์ ดร. หัวใจกุ๊กกิ๊ก ชอบแต่งนิทาน วาดรูป แต่งกลอน ทำงาน DIY  เขียนหนังสือ แต่งเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย และชื่นชอบแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กปฐมวัย

โรงเรียน: คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิชา: การสอนแบบมอนเตสซอรี่ , การสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทไทย , การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

ระดับชั้น: อุดมศึกษา

เขียน
10
อ่าน
8 k
ชอบ
68
นำไปใช้
57