profile

นัฏฐา เซ็นเสถียร

โรงเรียน: จอมสุรางค์อุปถัมภ์

วิชา: ภาษาอังกฤษ, แนะแนว, พัฒนาทักษะ, พัฒนาลักษณะนิสัย

ระดับชั้น: มัธยมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
3
อ่าน
1.4 k
ชอบ
5
นำไปใช้
8