profile

ธีรพล พากเพียรกิจ

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียน: อำนวยศิลป์

วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
3
อ่าน
2.3 k
ชอบ
13
นำไปใช้
6