profile

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เมาเรณู

ครูสอนเล่น เน้นเล่นเพื่อเรียนรู้ ❤️

โรงเรียน: โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น

วิชา: วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, สุขศึกษา, พลศึกษา, ศิลปะ, ดนตรี, แนะแนว

ระดับชั้น: ประถมปลาย, ประถมต้น

เขียน
5
อ่าน
2.3 k
ชอบ
14
นำไปใช้
10