profile

สุรียาวรรณ จันสด

ครูคือเพื่อน เตือนได้ เล่นได้

โรงเรียน: โรงเรียนวาปีปทุม

วิชา: ชีววิทยา

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
4
อ่าน
1.4 k
ชอบ
2
นำไปใช้
3