profile

ชญาภา คำแหงฤทธิ์

ชื่อ ชญาภา คำแหงฤทธิ์ ชื่อเล่น ชมพู่ สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดย สสวท. ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โรงเรียน: โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

วิชา: คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
6
อ่าน
51.4 k
ชอบ
13
นำไปใช้
25