profile

Famskool

"เพราะความเป็นครอบครัว ไม่ได้หยุดที่รั้วโรงเรียน" :)

โรงเรียน: https://www.facebook.com/lifeeducationth

วิชา: เรียนรู้นอกห้องเรียน, พัฒนาทักษะ, พัฒนาลักษณะนิสัย

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ประถมต้น, ประถมปลาย, อุดมศึกษา, ปวช, ปวส, อนุบาล

เขียน
2
อ่าน
221
ชอบ
2
นำไปใช้
1