profile

นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์

ชอบศิลปะ

โรงเรียน: งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

วิชา: ภาษาไทย, พัฒนาทักษะ, แนะแนว, เรียนรู้นอกห้องเรียน, พัฒนาลักษณะนิสัย

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
1
อ่าน
25
ชอบ
1
นำไปใช้
0