แท็ก การสอนรายวิชา

72 ไอเดีย

106028

insKru Selected
99514
เทคนิค Show and Sketch วาดเสร็จจำได้ขึ้นใจ
ตามมาดูเทคนิคการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำเนื้อหาที่เรียนได้ดี มีความสุข ได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ใช้สมองทั้ง 2 ซีกทำงานไปพร้อมๆขณะเรียน ผ่านเทคนิค Show and Sketch โดย อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline