icon
เข้าสู่ระบบ

แท็ก ดนตรี

26 ไอเดีย

33271
รายงานสถิติเข้าเรียน/ส่งงานแบบ Real-Time (Covid)
ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้ ครูหลายท่านต้องสอนออนไลน์ รวมถึงรายงานผลการเข้าเรียนให้โรงเรียนด้วย วันนี้จะมานำเสนอวิธีการรวบรวมสถิติการเข้าเรียนและส่งงานของนักเรียนในช่วงโควิด โดยใช้ โปรแกรม Google data studio เอาไว้เช็คการเข้าเรียนและหลักฐานการส่งงาน และรายงานโรงเรียน มาไว้ในหน้าเดียวได้