icon
เข้าสู่ระบบ

แท็ก นวัตกรรม

18 ไอเดีย

15381
เปลี่ยนคุณเป็นศิลปินเอกของโลกด้วย Art Selfie
นวัตกรรม“เปลี่ยนคุณเป็นศิลปินเอกของโลกด้วย Art Selfie” นี้ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี การปฏิบัติงานศิลปะ การนำเสนอผลงานศิลปะ และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานศิลปะที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์สูงขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดี มีความสุขในการเรียนรู้แท้จริงผ่านประสบการณ์