เข้าสู่ระบบ

แท็ก สุขศึกษา

36 ไอเดีย

100928

221738
รายงานสถิติเข้าเรียน/ส่งงานแบบ Real-Time (Covid)
ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้ ครูหลายท่านต้องสอนออนไลน์ รวมถึงรายงานผลการเข้าเรียนให้โรงเรียนด้วย วันนี้จะมานำเสนอวิธีการรวบรวมสถิติการเข้าเรียนและส่งงานของนักเรียนในช่วงโควิด โดยใช้ โปรแกรม Google data studio เอาไว้เช็คการเข้าเรียนและหลักฐานการส่งงาน และรายงานโรงเรียน มาไว้ในหน้าเดียวได้

94714
เทคนิค Show and Sketch วาดเสร็จจำได้ขึ้นใจ
ตามมาดูเทคนิคการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำเนื้อหาที่เรียนได้ดี มีความสุข ได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ใช้สมองทั้ง 2 ซีกทำงานไปพร้อมๆขณะเรียน ผ่านเทคนิค Show and Sketch โดย อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline