icon
giftClose
profile
frame

แท็ก สุขศึกษาและพลศึกษา

198 ไอเดีย

insKru Selected
46776
เรียนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชั่น
ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาวิทยาการคำนวณสังคมศึกษาแนะแนวศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์สุขศึกษาและพลศึกษาคอมพิวเตอร์การงานอาชีพภาษาต่างประเทศกิจกรรมเสริมเกมและกิจกรรมการจัดการชั้นเรียนเทคนิคการสอนเติมความรู้เนื้อหาสาระรายวิชาการวัดและการประเมินผลตัวช่วยครูแผนการสอนCommunityBasedLearningอนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลายอาชีวะกศน.อุดมศึกษาPowerpointBoardgameเทคโนโลยีการสอนทักษะการสื่อสารทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการร่วมมือทักษะการตระหนักรู้ในตนเองผู้เรียนรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมพลเมืองที่เข้มแข็งGritGrowthMindset

23483
เปลี่ยนคำถามธรรมดา ให้เป็นคำถามเพื่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ