แท็ก อุดมศึกษา

46 ไอเดีย

3718
กิจกรรม ECED Innovation Youtuber
การลงภาคสนาม ร่วมกับการทำรายการเพื่อลงโซเชียลที่ทันสมัย ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่า ผู้เรียนสนุกสนานและท้าทาย ผ่านกิจกรรม ECED Innovation Youtuber โดยอาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline