icon
เข้าสู่ระบบ

แท็ก แผนการสอน

132 ไอเดีย

2860
ประยุกต์วิทยาการคำนวณสู่ 8กลุ่มสาระฯด้วยอัลกอริทึม
1.นวัตกรรมรูปแบบการสอน 1-3-1 Model เป็นการหลอมรวมระหว่างรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์5Es และ7 ขั้นตอนหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2.นวัตกรรมสื่อการสอนฝึกการคิด วิเคราะห์ ผ่านกระดานแม่เหล็ก ด้วยองค์ความรู้อัลกอริทึม 3.หลักการสอน อัลกอริทึมรอบตัวเรา เพื่อให้เด็กนำองค์ความรู้ไปวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัว