icon
เข้าสู่ระบบ
avatar
ศึกษากฎทรงมวลคืออะไร
วิทยาศาสตร์ ม.3ว 23102ม.3
22565จิรัฐ นันทพฤทธิ์
ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน
กฎทรงมวลกับปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น2 ชั่วโมง
กฎทรงมวล (Law of conservation of mass) คือ มวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สต้องทำในภาชนะปิดมิดชิด จึงจะศึกษากฎทรงมวลได้
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตัวชี้วัด ม.3/3 อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ ตัวชี้วัด ม.3/4 อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ชอบค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง สนใจเกี่ยวกับการพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
K
1. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ 2. อธิบายหลักการของกฎทรงมวล
P
1. สังเกตและทดลองปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคลอไรด์และโซเดียมคาร์บอเนต 2. เปรียบเทียบมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยา
A
เข้าใจหลักการกฎทรงมวลและสามารถต่อยอดในปฏิกิริยาเคมีอื่น ๆ
1. การจัดการ (Self-Management: SM) 2. การื่อสาร (Communication: CM) 3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Collaboration in Teamwork: CT) 4. การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) ในกรณีนักเรียนทำเองทั้งหมดตั้งแต่การเตรียมสาร หรือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
สามารถทำการทดลองในเวลาที่กำหนด และสามารถนำเสนอผลการทดลองได้สอดคล้องกับหลักการของกฎทรงมวล
ขั้นที่ 110 นาที

วางแผนการและบริหารเวลาในการทำการทดลองตามวัตถุประสงค์

ตั้งคำถาม และมองภาพการปฏิบัติงานที่ง่ายและมีขั้นตอนการจัดการ (Self-Management: SM)
ชั้นที่ 2 5 นาที

แบ่งหน้าที่ในการทำปฏิบัติการ ได้แก่ คนปฏิบัติการทดลอง คนบันทึกผลโดยการจดบันทึก และบันทึกภาพหรือวิดีโอ คนสังเกตผลการทดลองและสรุปผล

การจัดการ (Self-Management: SM การื่อสาร (Communication: CM) และการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Collaboration in Teamwork: CT)
ขั้นที่ 350 นาที

ทำการทดลองและปฏิบัติงานตามที่วางแผนภายในกลุ่ม


คลิปทำการทดลอง https://youtu.be/-5pzDYSa5UAเขียนความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมออกมา หลังจากที่ทำกิจกรรมและตอบคำถามท้ายกิจกรรมเรียบร้อย

ความรู้ 1. เข้าใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ 2. เข้าใจหลักการของกฎทรงมวล ทักษะ 1. สังเกตและทดลองปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคลอไรด์และโซเดียมคาร์บอเนต 2. เปรียบเทียบมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยา สมรรถนะ 1. การจัดการ (Self-Management: SM) 2. การื่อสาร (Communication: CM) 3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Collaboration in Teamwork: CT) 4. การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT)
ขั้นที่ 445 นาที

ประมวลผลข้อมูลมาเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย

นำเสนอผลการทดลอง และสะท้อนคิดจากสิ่งที่ได้ทำกิจกรรมภายในห้องเรียน

ความรู้ 1. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ 2. อธิบายหลักการของกฎทรงมวล สมรรถนะ - การสื่อสาร (Communication: CM) - การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Collaboration in Teamwork: CT) - การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT)
ขั้นที่ 510 นาที

ครูและนักเรียนสรุปกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการนำไปใช้

เจตคติต่อวิชา เข้าใจหลักการกฎทรงมวลและสามารถต่อยอดในปฏิกิริยาเคมีอื่น ๆ สมรรถนะ การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) **ในกรณีนักเรียนทำเองทั้งหมดตั้งแต่การเตรียมสาร หรือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย**
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี ใบงานปฏิบัติการทดลอง
รายงานผลกิจกรรมไม่เกิน 1 แผ่น
สังเกตพฤติกรรม สัมภาษณ์ แบบประเมินRubric
จิรัฐ นันทพฤทธิ์ครูผู้สอน
Template by logo