icon
เข้าสู่ระบบ

แท็ก ProjectBasedLearning

57 ไอเดีย

13852
BOARD GAME 🤖 CIVILIZATION
เปลี่ยนห้องเรียนให้สนุก เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL) ชวนเด็กๆ ออกแบบ+สร้าง passion+สร้างนวัตกรรมโครงงานประวัติศาสตร์ หัวข้อ อารยธรรมโบราณ ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารออกมาให้คนเข้าใจและใช้วิธีการ Interactive Learning

21513
การสอน Project Approach ปฐมวัยสุดปังในไต้หวัน
ไอเดียจากการดูงานที่โรงเรียนหนานไฮ เด็กปฐมวัยที่นี่เสนอหัวข้อโครงการที่สุดแสนประทับใจ หัวข้อนี้เองนำพาให้เด็กและครูเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ตามมาดูกันว่าหัวข้อนั้นคืออะไร โดย ดร.จุฬินฑิพา นพคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต